Rooster

Maandag
18:00 – Jeugd
19:00 – Bokzaktraining
20:00 – Regulier

Dinsdag
19:00 – Bokzaktraining
20:00 – Regulier

Woensdag
18:00 – Regulier
19:00 – Bokzaktraining
20:00 – Kracht- en conditietraining

Donderdag
18:00 – Jeugd
19:00 – Bokzaktraining
20:00 – Regulier

Vrijdag
19:00 – Bokzaktraining
20:00 – Sparren

Zaterdag
10:00 – Kracht- en conditietraining
11:00 – Bokzaktraining
12:00 – Cubaans uur

Abonnementen
Junior maand-abonnement a €27,50
Senior maand-abonnement a €39,50
Fitness maand-abonnement a €33,50

10-rittenstrippenkaart a €125,-
Junior jaar – abonnement a €300,-
Senior jaar – abonnement a €425,-
Fitness jaar – abonnement a €365,-